รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Soil, Environmental and Atmospheric Sciences), University of Missouri-Columbia (USA)
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • วิทยาศาสตร์ทางดินและน้ำ
  • ก๊าซเรือนกระจกกับภาคเกษตร
  • การบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางเคมี

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 405 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  fsciptp@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 405


 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด