ดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • M.S. (Environmental Technology and Management) Asian Institute of Technology
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Environmental Sciences) Rutgers, The State University of New Jersey. USA
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การย่อยสลายและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยวิธีทางชีวภาพ
  • การใช้ประโยชน์ของเสียอินทรีย์โดยกระบวนการทางชีวเคมี

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 408 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  fscipys@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 408


 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด