รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN)
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. Environmental Strategy, Centre for Environmental Strategy (CES), School of Engineering University of Surrey, UK
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA: ISO 14040/44) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 11 ปี และมีการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยมีความรู้เชิงลึกในระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชาติและนานาชาติ (เช่น ฉลากเขียว, ฉลาก EU Flower, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์, ฉลากคาร์บอนนิวทรัล, ระบบรับรองอาคารประหยักพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEEDS, TREES เป็นต้น)


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 416 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  • ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   โทร: 0-2579-3878 ต่อ 416
  • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   โทร: 0-2942-8844
  อีเมลล์

  rattanawan.m@ku.th


 • งานวิจัย