รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาเอก
  • Ph.D (Biological sciences) University of Liverpool, United Kingdom
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • Cert. (Environmental Management)
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 412 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  fscircc@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3877 ต่อ 412


 • งานวิจัย

  1. BSc. projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด