รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Environmental Engineering) University of Colorado at Boulder, USA.
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีบำบัดน้ำ และน้ำเสีย
  • บัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 418 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  ecclj@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 418

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด