ผศ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Environmental Science and Engineering) Kanazawa University, Japan
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การจัดการมลพิษทางอากาศ
  • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
  • ฝุ่นละอองขนาดนาโน (PM0.1)

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 417 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  ectpt@ku.ac.th, thunyapat.tho@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 417


 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด