ผศ.ดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • D.Eng. (Energy and Environment Science) Nagaoka University of Technology, Japan
  สาขาที่เชี่ยวชาญ

  สถิติและแบบจำลองทางอุทกวิทยา


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 407 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  ecpwk@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 407