ดร.แอน กำภู ณ อยุธยา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • M.S. Environmental Engineering University of Nebraska – Lincoln
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. Civil Engineering University of Nebraska – Lincoln
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 414 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  ann.k@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ext. 403