ดร.นฤชิต ดำปิน
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ประมง)
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  ecncd@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 305

  Line ID