ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด.(ปรัชญาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  • สังคมวิทยา และการมีส่วนร่วม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  ecuki@ku.ac.th
  alongkorn.in@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 308

  ไฟล์ประวัติแนบ