ผศ. ดร.สตรีไทย พุ่มไม้
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
  • นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Innovative Environment)
  • นิเวศวิศวกรรม (Ecological Engineering)
  • เทคนิคนิเวศวิศวกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Ecological Engineering Techniques to reduce Greenhouse Gases)
  • นวัตกรรมนิเวศวิศวกรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Innovative Ecological Engineering from Climate Change)
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)
  • การสื่อสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Communication)
  รางวัลระดับนานาชาติ
  • ปี 2013 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2013” ณ ประเทศเกาหลี ชื่อนวัตกรรม “เวียร์สี่เหลี่ยมสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน” (Rectangular Weir for Community Wastewater)
  • ปี 2013 ได้รับรางวัล Special Award จากประเทศอียิปต์ โดยสมาคมผู้ประดิษฐ์ของประเทศอียิปต์ The Egyptian Society for Woman & Youth Inventor & the Egyptian Inventors Syndicate
  นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
  • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “เวียร์สี่เหลี่ยมสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน” (Rectangular Weir for Community Wastewater Treatment; RECWAT)

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล

  satreethai.p@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 311

  098-142-9255

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  เอกสารแนบ

 • ผลงานทางวิชาการ

  เอกสารแนบ

 • งานบริการวิชาการ

  เอกสารแนบ

 • พันธกิจเพื่อสังคม

  เอกสารแนบ