ผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยคณบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
  • การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีการหมักร่วมสารอินทรีย์

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  thanit.pa@ku.th
  thanitku58@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 312

  Line ID

  1loveku

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  1. HDPE Pipeline Length for Conditioning Anaerobic Process to Decrease BOD in Municipal Wastewater ดาวน์โหลด
  2. Correlations of solar radiation to dissolved oxygen and hydrogen peroxidein lagoon treatment system of The Royal Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project ดาวน์โหลด
  3. Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, Thailand ดาวน์โหลด