ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
  • การลดความเป็นพิษของมลสารในสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  watcharapong.wku@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 313

  Line ID