ดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ชีววิทยา)/ พฤกษศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • Master of Science/ Environmental, Toxicology, Technology and Management/ Asian Institute of Technology
  ปริญญาเอก
  • L’école doctorale/ Sciences, Ingénierie et Environnement/ Université Paris EST
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การนำทรัพยากรกลับคืนจากของเสีย
  • เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  suthee.ja@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 309

  Line ID