ผศ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาโท
  • วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • วิทยาศาสตร์บรรยากาศ
  • มลพิษทางอากาศ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  parkpoom.choom@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 701

  Line ID