รศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปริญญาโท
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • ระบบทักษะเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
  • การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและระบบการจัดการยั่งยืน
  • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
  • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  sujinna.k@ku.th
  sujinna@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 306

  Line ID