นางสาวเสาวลักษณ์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • หัวหน้างานบริหารและธุรการ
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  การศึกษา

  บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


 • ติดต่อ

  อีเมล

  ecswb@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 013