นางทัชชกร พันธุ์ฤทธิ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • หัวหน้างานคลังและพัสดุ
  • นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  การศึกษา

  บธ.บ. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  ectknn@ku.ac.th
  ectkn@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 016