นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการศึกษา

  การศึกษา
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศษ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  อีเมล

  eckkp@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 012