นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักทรัพยากรบุคคล

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  อีเมล

  ecspz@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 015