นายวิรัตน์ เกตุผาสุข
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  การศึกษา

  คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  ecwrk@ku.ac.th
  air03wirat@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 331