นางสาวขนิษฐา จันทัย
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่วิจัย

  การศึกษา
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  ecktj@ku.ac.th
  janthai19@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3877 ต่อ 606