นางสาวสมกมล อ่อนไสว
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  อีเมล

  ecsmo@ku.ac.th
  purepureriku@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 606