นางสาวพจมาน สมสมัคร
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  การศึกษา
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ติดต่อ

  ที่อยู่

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องธุรการชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  ecpms@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 403