นางสาวสุนีรัตน์ สกุลสาครชัย
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง ธุรการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  Suneerutn.k@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ext. 401