นางณิชชา ประจันตะเสน
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  nidcha.p@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  02-579-2946 ต่อ 032