นายณัฐพงษ์ เอียดเต็ม
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  natthapong.i@hotmail.com
  natthapong.ia@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 401


 • งานวิจัย

  1. งานวิจัยบุคลากร : Publications – Natthapong Iadtem ดาวน์โหลด