นายชุติ อากาศชาติ
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ติดต่อ

  อีเมล

  chuti.r@ku.th

  โทรศัพท์

  02-579-2946 ต่อ 402