นายธนนนท์ นุชเนตร
ตำแหน่ง  นักวิจัย
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิจัย

  การศึกษา
  • วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ความเชี่ยวชาญ

  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ผลิตภัณฑ์


 • ติดต่อ

  อีเมล

  tananon.n21@gmail.com

  โทรศัพท์

  02-579-2946 ต่อ 071