นายศุภโชค ตาปนานนท์
ตำแหน่ง  นักวิจัย
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิจัย

  การศึกษา
  • วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ความเชี่ยวชาญ
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการจัดการ,
  • ระบบรับรองและฉลากสิ่งแวดล้อม
  • การค้าและสิ่งแวดล้อม
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  supachok.t@gmail.com

  โทรศัพท์

  02-579-2946 ต่อ 071