รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  หัวหน้าโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Air Pollution) University of Hertfordshire, UK
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • มลพิษทางอากาศ
  • อุตุนิยมวิทบาใกล้ผิวดิน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  surat.b@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 001

  ไฟล์ประวัติแนบ