ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • Ph.D.(Marine Environmental Management and Sustainable Use) University of the Sunshine Coast, Australia
  สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  • คุณภาพน้ำ
  • ระบบนิเวศชายฝั่ง

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 409 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  pasinee.r@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 409

  Line ID

  pasinee_ja

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด