ผศ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การจัดการขยะ
  • การใช้ประโยชน์ของเสีย
  • การจัดการของเสียเป็นศูนย์

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  noppawan.sem@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 333

  Line ID


 • งานวิจัย