ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • คุณภาพน้ำ
  • ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  onanong.p@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 304

  Line ID


 • งานวิจัย

  1. Correlation of Rhizobacterium in Canna indica Linn. effect to Municipal Wastewater Treatment ดาวน์โหลด