รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ.เคมี(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • การวิเคราะห์สารมลพิษด้วยเครื่องมือขั้นสูง
  • การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในการบำบัดสารมลพิษ

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  kanita.t@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 303

  Line ID