น.ส.นิศารัตน์ ใจยศเส้า
ตำแหน่ง  นักวิจัย
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิจัย

  การศึกษา
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เกษตรศาสตร์
  • วศ.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • ติดต่อ

  อีเมล

  nisarat.jys@gmail.com

  โทรศัพท์

  02-579-2946 ต่อ 071