รศ.ดร.วิรงค์ จันทร
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • นิเวศวิทยา
  • การรับรู้ระยะไกล

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 410 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  อีเมล

  fsciwrc@ku.ac.th
  wirong.c@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 410


 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด