ดร.มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี

  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาโท

  วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาเอก

  ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน
  • เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  อีเมล

  โทรศัพท์