ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. Eng.(Symbiotic Environmental Systems Engineering), Yamaguchi University, Japan
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสะอาด
  • การใช้ประโยชน์ของเสีย

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 406 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ห้องรองคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  อีเมลล์

  fscippck@ku.ac.th
  prapaipid.c@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 406


 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด