นางสาววนัสปรียา จาคีไพบูลย์
ตำแหน่ง   -
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการศึกษา

  การศึกษา

  วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • ติดต่อ

  อีเมล

  Wanatpreya.ja@ku.th

  โทรศัพท์

  098 292 3182