นางสาวพจมาน วงษ์ไส
ตำแหน่ง   -
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  อีเมล

  pojjaman.wo@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  02-955-1771