นายสิรภพ อบแพทย์
ตำแหน่ง   -
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • คุณภาพน้ำ
  • การจัดการขยะจากการท่องเที่ยว
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง นักวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  siraphob.ob@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ext. 401