นางสาวสุชาดา ศรีพูนทรัพย์
ตำแหน่ง   -
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  การศึกษา

  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่นา


 • ติดต่อ

  อีเมล

  suchada.sripo@ku.th