นางสาว สาวิตรี บ่อเกิด
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องธุรการ ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมลล์

  ecsrbo@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ext. 403