ยกเลิกประกาศเชิญชวน
27 / พ.ค. / 2565 สํานักงานเลขานุการ

  • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
  • ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด Click
  • ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อชุดควบคุมอุณหภูมิให้แก่ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
  • ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนรังสีในช่วงอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง Click

แชร์