การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน