สำนักงานเลขานุการ
สนับสนุนส่วนงาน : บริหารและธุรการ | งานคลังและพัสดุ | งานแผนและงานบริการการศึกษา

 

📊 เอกสารงานแผนและบริหารการศึกษา

  1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณแผ่นดิน) คณะสิ่งแวดล้อม Click
  2. แบบแสดงรายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบครุภัณฑ์) Click
  3. งบประมาณรายรับ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (งบประมาณเงินรายได้) คณะสิ่งแวดล้อม Click
  4. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (งบประมาณเงินรายได้) คณะสิ่งแวดล้อม Click
  5. แบบฟอร์มส่วนงานขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย (กผง.3)
  6. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงภายในส่วนงาน (กผง.4) Click