ผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

Towards SDG12-SCP Patterns through the implementation of 10 YFP in Thailand


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

การประเมินข้อมูลความสูญเสียและของเสียอาหารโดยตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ข้าว ระดับชาติ


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

การตรวจติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) และมลสารในบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

แหล่งกำเนิด PM2.5 และกลไกการเกิดฝุ่นทุติยภูมิบริเวณใกล้ผิวดินด้วยเทคนิคองค์ประกอบทางเคมีและสถานะทางอายุของฝุ่น


จัดทำโดย: -
Download
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยบุคลากร : Publications – Natthapong Iadtem


Download