รศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • วท.ด (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตร
  • ป.ออ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการของเสีย
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมล

  thitima.r@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 310

  Line ID

  chantabu

  ไฟล์ประวัติแนบ