งานวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

(Environmental Technology Research Group)

กลุ่มงานวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • Publications Assoc. Prof. Dr. Patana Anurakpongsatorn

  99.4 KB

 • Publications Assist. Prof. Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn

  90.82 KB

 • Publications Assoc. Prof. Dr. Patthra Pengthamkeerati

  61.56 KB

 • Publications Dr. Piyapawn Somsamak

  79.53 KB

 • Publications Assist. Prof. Dr. Chalor Jarusutthirak

  90.02 KB

 • Publications Dr. Chanat Chokekaroenrat

  116.84 KB

 • Publications Dr. Thunyapat Tongyen

  123.13 KB

 • Grants and awards Dr. Chanat Chokekaroenrat

  44.61 KB

 • BSc projects' supervision Dr. Chanat Chokekaroenrat

  144.41 KB

 • BSc projects' supervision Dr. Thunyapat Tongyen

  154.88 KB

 • BSc projects' supervision Assoc. Prof. Dr. Tunlawit Satapanajaru

  164.35 KB

 • BSc projects' supervision Assist. Prof. Dr. Chalor Jarusutthirak

  153.83 KB

 • BSc projects' supervision Assoc. Prof. Dr. Patthra Pengthamkeerati

  88.46 KB

 • Publications Assoc. Prof. Dr. Tunlawit Satapanajaru

  81.75 KB

 • BSc projects' supervision Assist. Prof. Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn

  77.53 KB

 • BSc projects' supervision Dr. Piyapawn Somsamak

  113.7 KB

กลุ่มวิจัยด้านนิเวศวิทยา

(Ecology Research Group)

กลุ่มงานวิจัยนิเวศวิทยา

 • Publications Assist. Prof. Dr. Pasinee Worachananant

  67.78 KB

 • Publications Assist. Prof. Dr. Wirong Chanthorn

  73.13 KB

 • Publications Assist. Prof. Dr. Ratcha Chaichana

  89.98 KB

 • BSc projects' supervision Assist. Prof. Dr. Pasinee Worachananant

  136.07 KB

 • BSc projects' supervision Assist. Prof. Dr. Wirong Chanthorn

  87.66 KB

 • BSc. projects' supervision Assist. Prof. Dr. Ratcha Chaichana

  150.85 KB

กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management Research Group)

กลุ่มงานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • Publications Assist. Prof. Dr. Jukkit Mahujchariyawong

  87.81 KB

 • Publications Assist. Prof. Dr. Rattanawan Mungkung

  133.72 KB

 • BSc projects' supervision Assist. Prof. Dr. Jukkit Mahujchariyawong

  186.66 KB